كشته شدن شهروندان مدنی

كشته شدن شهروندان مدنی

9101

هەنگاو: شلیک نیروهای انتظامی در مرز ماکو دو شهروند را راهی بیمارستان کرد. برپایە گزارش (هەنگاو)، شب جمعە ٢٧ اسفندماه، نیروهای انتظامی ماکو در روستای “گلالی” بە سوی ...
0
55

هەنگاو: یک شهروند کورد پس از آنکە مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفت، بینایی خود را از دست داد. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری ...
0
00001

هەنگاو: شلیک خودسرانە نیروهای انتظامی حکومت ایران در شهر بانە یک جوان کورد اهل این شهرستان را بە کام مرگ کشاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، ساعت ٩ شب سەشنبە ...
0
c1

هەنگاو: در سال ٢٠١٦ حداقل ١٥ شهروند مدنی کورد کە ٥ تن از آنها زن وبدەاند توسط نیروهای نظامی و امنیتی ژریم ایران بە قتل رسیدە  و یا ...
0
11196

هەنگاو: در یکی از روستاهای آلان سردشت گلولە پراکنی نیروهای انتظامی رژیم زخمی شدن یک کشاورز کورد را در پی داشت. بر پایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ...
0
1aa

هەنگاو: جوان کوردی کە برای نصب دوربین مداربستە در یکی از مراکز نظامی شهر سنە(سنندج) رفتە بود، با شلیک مستقیم یکی از پرسنل شاغل در آن مرکز جانش را ...
0
1

هەنگاو: طی ماه اکتبر سال جاری، ٦ شهروند کورد با شلیک مستقیم نیروهای رژیم ایران کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٥ تن از آنها کولبر بودەاند. با ...
0