كولبران و كاسبكاران

كولبران و كاسبكاران

139506050311042818477504

هەنگاو: نیروهای انتظامی حکومت ایران در سقز بە سوی کولبران کورد تیراندازی و اموال آنها را مصادرە کردند. برپایە گزارش “هەنگاو” شامگاه روز شنبە ٢ بهمن‌ماه، نیروهای انتظامی ...
0
00001

هەنگاو: شلیک خودسرانە نیروهای انتظامی حکومت ایران در شهر بانە یک جوان کورد اهل این شهرستان را بە کام مرگ کشاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، ساعت ٩ شب سەشنبە ...
0
15390857_304261903307709_5109418385492321962_n

هەنگاو: تعقیب و گریز دستەی از کولبران کورد و گلولەپراکنی‌نیروهای انتظامی منجر بە مرگ یک کولبر اهل سقز شد. برپایە گزارش”هەنگاو”، روز شنبە ٢٥ دی‌ماه، دستەی از کولبران ...
0
13528858_260027857697717_4540880896421261397_n

هەنگاو: افتادن بار سنگین روی یک کولبر جوان منجر بە شکستگی یکی از پاهایش شد. برپایە گزارش “هەنگاو” عصر امروز شنبە ٢٥ دی‌ماه، یک کولبر اهل پیرانشهر با ...
0
photo_2016-12-25_18-07-12

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رژیم در مرز پیرانشهر زخمی شدن ٥ کولبر کورد  از جملە یک جوان ١٦ سالە را در پی داشت. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق ...
0
c1

هەنگاو: در سال ٢٠١٦ حداقل ١٥ شهروند مدنی کورد کە ٥ تن از آنها زن وبدەاند توسط نیروهای نظامی و امنیتی ژریم ایران بە قتل رسیدە  و یا ...
0
farsi-raport

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی ماهانە کشتە شدن ٥ کولبر و زخمی شدن ٤ کولبر در کوردستان بە ثبت رسیدە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە ...
0
a1

هەنگاو: طی ماه دسامبر سال  گذشتە، ٧ کولبر کورد با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رژیم ایران کشتە و زخمی شدەاند کە اهل شهرهای ارومیە، ماکو، بانە و ثلاث باباجانی ...
0
qw

هەنگاو: یک کولبر ١٦ سالە با شلیک مستقیم نیروهای انتظامیرژیم ایران جانش را از دست داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، روز پنج‌شنبە ٢ دی‌ماه، یک ...
0
15390857_304261903307709_5109418385492321962_n

هەنگاو: یک کولبر کورد اهل ماکو بر اثر تعقیب و گریز نیروهای انتظامی از کوه سقوط و بە شدت زخمی شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز ...
0