زندانیان عقیدتی

زندانیان عقیدتی

zendan-20-7-1

هەنگاو: دو شهروند اهل سقز کە پیشتر از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە زندان محکوم شدە بودند، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و روانە زندان شدند. ...
0
omid

هەنگاو: امید شاهمرادی سنندجی زندانی سیاسی کورد در زندان اوین اعتصاب غذا و داروی خود را اعلام نمود. برپایە گزارش “هەنگاو” این زندانی کورد در اعتراض بە عدم ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
20339

هەنگاو: ٤ شهروند بوکانی بە اتهام فعالیت‌های مذهبی بە ٢٠ سال حبس محکوم شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، ٤ فعال مذهبی اهل بوکان کە اواسط مهرماه امسال توسط نیروهای ...
0
201612510314784201481

هەنگاو: هویت زندانی کورد اهل کرماشان پس از ١٨ ماه بازداشت،برای رسانەهای خبری محرز شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب سایت حقوق بشری”هەنگاو”، ابوبکر رستمی شهروند کورد اهل ...
0
pppp

هەنگاو: زندانی عقیدتی کورد پس از ٢٤ روز از گذشت اعتصاب غذایش بنا بە درخواست تعدادی از فعالین مدنی-مذهبی بە اعتصاب غذای خویش پایان داد.   برطبق گزارش رسیدە بە وبسایت ...
0
pppp

هەنگاو:زندانی عقیدتی کورد در زندان رجایی شهر کرج  ٢١مین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. بر طبق اخبار رسیدە بە وبسایت حقوق بشری “هەنگاو”، فواد یوسفی،زندانی ...
0
فواد-یوسفی-765x510

هەنگاو: فواد یوسفی زندانی مذهبی اهل سنە (سنندج)، بە دلیل اعتصاب ١٨ روزە خود وضعیت جسمانیش نامناسب و بە بهداری زندان انتقال یافت. بر پایە گزارش “هەنگاو”، فواد ...
0
images

هەنگاو: آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کە در زندان اوین تهران دوران ٧ سالە محکومیت خود را سپری می‌نماید، نامەی خطاب بە زندانیان عقیدتی کورد در زندان رجایی ...
0
pawan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0