زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
download

هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل ...
0
16831005_10206490151692538_7724983270300449986_n

هەنگاو: پس از نزدیک بە ٣ ماه بازداشت، مهندس صابر نادری با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، امروز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، مهندس صابر ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0
591634-a7dd666d3fc16ca248345e6d0fc7a1ab

هەنگاو: خانوادەی فهیم کریمی رکن‌آبادی زندانی سیاسی کورد کە در زندان ارومیە بەطرز مشکوکی جان سپرد بە گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نامە نوشتە ...
0
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
m

هنگاو: نشمیل سهرابی دختر هنرمند بوکانی کە اوایل‌بهمن‌ماه بازداشت شدە بود، با قید وثیقە از زندان آزاد شد. برپای گزارش “هەنگاو” و بە نقل از ” مروڤایەتی”، نشمیل ...
0
koo

هەنگاو: یک کودک مریوانی کە همراه با برادر، پدر، و عمو پسر عمویش بازداشت شد بود، با تودیع  وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە است. برپایە “گزارش “هەنگاو”، ...
0
ئا

هەنگاو: دو شهروند ساکن مهاباد از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، ساعت ١١ شب چهارشنبە ٢٠ بهمن‌هـاه،  چهار ...
0
33

هەنگاو: سند وثیقە یک فعال سیاسی کورد اهل شنو (اشنویە) طی روزهای آتی از سوی نهادهای امنیتی حکومت مصادرە خواهد شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، شعبە اول اجرایی احکام ...
0