زنان زندانی

زنان زندانی

m,

هەنگاو: دختر هنرمند بوکانی از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز شنبە ٢ بهمن ماه دختر جوانی ببا هویت “نشمیل سهرابی” ...
0
14797512_1837251426487078_1556525690_n

هەنگاو: دختر دانشجوی اهل سقز از  سوی دادگاه این شهر نسبت بە اتهام واردە تبرئە شد. برپایە گزارش “هەنگاو” امروز دوشنبە ٢٧ مهرماه، جلسە دادگاه پرستو حاجیان فرزند ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی تبریز دهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی از روز جمعە ١٧ ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی از زندانیان سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز، در اعتراض بە بازداشت برادرش دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی دانشجوی ...
0
hajar-piri

هەنگاو: هاجر پیری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز پس از تحقق خواستەهایش بە اعتصاب غذای خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، ...
0
skjermbilde-2016-10-12-12-32-48-660x330

هەنگاو: در ادامە اعتصاب غذای زندانیان زن کورد در زندانهای رژیم ایران، زینب سکانوند اعتصاب غذای خود را اعلام کرد. بر طبق گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری ...
0
hajar-piri

هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان سیاسی زن کورد در زندان تبریز دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، هاجر پیری زندانی سیاسی کورد ...
0
berjan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد بە آمار ...
0
soheila

هەنگاو: سهیلا مینایی از زندانیان سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی کرمان امروز بە اعتصاب خود پایان داد. برپپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سهیلا مینایی کە از ...
0
soheila

هەنگاو:  سهیلا مینایی زندانی سیاسی کورد در زندان کرمان، از چهار روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە و بر ادامە آن مصر است. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق ...
0