احكام صادره

احكام صادره

او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
33

هەنگاو: سند وثیقە یک فعال سیاسی کورد اهل شنو (اشنویە) طی روزهای آتی از سوی نهادهای امنیتی حکومت مصادرە خواهد شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، شعبە اول اجرایی احکام ...
0
20339

هەنگاو: دو تن دیگر از فعالین سقزی بە زندان محکوم شدند و با احتساب این دو مورد ٤ فعال سقزی جمعا بە تحمل ٣٠ ماه حبس محکوم شدەاند. ...
0
111

هەنگاو: در ادامە تحمیل احکام سنگین بر شهروندان اهل شنو (اشنویە) ٤ شهروند دیگر اهل این شهر بە  تحمل  ٧٦ سال حبس محکوم شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز ...
0
untitled

هەنگاو: مسعود آلانی از هنرمندان جوان اهل شنو (اشنویە)، بە اتهام خواندن سرودهای حماسی در مراسم عروسی بە حبس محکوم شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، مسعود آلانی هنرمند جوان ...
0
kolo

هەنگاو: حسن شیخ آقایی از روزنامەنگاران و فعالین مدنی با سابقە شهر مهاباد، از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت و راهی زندان شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، ...
0
20339

هەنگاو: افشین اسدزادە زندانی سیاسی کورد کە پیشتر بە تحمل ٥ سال زندان محکوم شدە بود، حکمش بە ٣ سال زندان تقلیل یافت. برپایە گزارش “هەنگاو”، افشین اسدزادە ...
0
emruzonline-5783ebd3eb9167.27052939

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل حبس محکوم شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، دادگاه انقلاب شهر سقز “غریب شریف‌زادە” فرزند جلیل را ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
733046

هەنگاو: دو شهروند اهل ارومیە کە حدودا چهار ماه پیش بازداشت شدە بودند بە تحمل ٣٠ماه حبس محکوم شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دادگاه انقلاب ارومیە برای دو شهروند ...
0