احكام صادره

احكام صادره

zendan-20-7-1

هەنگاو: دو شهروند اهل سقز کە پیشتر از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە زندان محکوم شدە بودند، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و روانە زندان شدند. ...
0
farsi

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو) بە مناسبت فرارسیدن ٨ مارس (رز جهانی زنان) گزارشی را تحت عنوان (از مارس تا مارس) منتشر و آن را تقدیم بە زندانیان ...
0
او

هەنگاو: طی روزهای گذشتە ٤ شهروند کورد اهل میاندوآب از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدند. برپایە گزارش (هەنگاو)،  این چهارشهروند بە همراه ٢ شهروند دیگر اهل ...
0
7ced67c0d648122bcae10129de981341_XL

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دادگاه‌های حکومت ایران احکام سنگینی را برای تعدادی از فعالین سیاسی  کورد صادر کردند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز ...
0
733046

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیە بە حبس محکوم شد. برپایە گزارش هەنگاو، غریب عبدی زندانی شهروند اهل سقز از سوی ...
0
download-2-765x510

هەنگاو: دستگاه قضایی حکومت ایران برای یک فعال سیاسی کورد ٦ سال حبس صادر کرد. برپایە گزارش “هەنگاو”، دادگاه انقلاب حکومت ایران در ارومیە، برای یک فعال کرد ...
0
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
33

هەنگاو: سند وثیقە یک فعال سیاسی کورد اهل شنو (اشنویە) طی روزهای آتی از سوی نهادهای امنیتی حکومت مصادرە خواهد شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، شعبە اول اجرایی احکام ...
0
20339

هەنگاو: دو تن دیگر از فعالین سقزی بە زندان محکوم شدند و با احتساب این دو مورد ٤ فعال سقزی جمعا بە تحمل ٣٠ ماه حبس محکوم شدەاند. ...
0
111

هەنگاو: در ادامە تحمیل احکام سنگین بر شهروندان اهل شنو (اشنویە) ٤ شهروند دیگر اهل این شهر بە  تحمل  ٧٦ سال حبس محکوم شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز ...
0