قتل زنان

قتل زنان

111

هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت ...
0
berjan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد بە آمار ...
0
13912

هەنگاو: در آخری روز پاییز و در آستانە طولانی‌ترین شب سال، سە زن اهل شهرهای کامیاران، پاوە و ایلام بە دست اقوام و یا افراد ناشناس کشتە شدند ...
0
ber-l

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد ...
0
sardar

هەنگاو:  جنازه‌ی یک دختر دانشجوی کورد در دانشگاه ارومیه پیدا شد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز یک‌شنبە ٢ آبان‌ ماه، جسد پریسا ارشادفر،  دانشجوی ...
0
636018404235234088

هەنگاو: مرد معتاد،همسر خود را با ضربات چاقو بە قتل رساندە سپس اقدام بە خودکشی می‌کند. برطبق اخبار رسیدە بە وب سایت حقوق بشری “هەنگاو”،شب گذشتە ٢ آبان ماه،زنی ...
0
193771_433

هەنگاو: جسد دختر جوان اهل سنە (سنندج) کە از یک هفتە پیش ناپدید شدە بود، پیدا شد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز جمعە ٣٠ ...
0