خودكشی زنان

خودكشی زنان

635839704506638081

هەنگاو: یک دختر جوان اهل قروە بە دلیل پخش یک فیلم از وی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، روز جمعە ١ بهمن‌ماه، یک دختر ...
0
28290

هەنگاو: یک دختر جوان اهل یکی از روستاهای سنە (سنندج) با اسلحە بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز سەشنبە ٢٨ دی‌ماه، یک دختر جوان اهل ...
0
photo_2017-01-08_19-06-58

هەنگاو: یک زن جوان در شنو “اشنویە” اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، عصر امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه، ...
0
berjan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد بە آمار ...
0
850646-0860f43ff4ec6c962f19d293d51c1218

هەنگاو: اقدام بە خودکشی یک یک پیرزن کورد مرگ وی را در پی داشت. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، روز یک‌شنبە ١٢ دی‌ماه، یک پیر زن ...
0
311955

هەنگاو: دختر جوان اهل سقز پس از ممانعت خانوادە برای ورود بە دانشگاه خود را حلق‌آویز کرد. نامش سحر مرادیان بود، چهارشنبە هفتە گذشتە (٨ دی‌ماه) خود را ...
0
images

هەنگاو: یک زن دیگر کورد به دلیل مشکلات اجتماعی به زندگی خود پایان داد. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، دیروز پنجشنبە ٩ دی‌ماه، یک زن کورد اهل ...
0
311955

هەنگاو: یک دختر جوان اهل سقز بە زندگی خود خاتمە داد . با احتساب این مورد، طی سال جاری ٧ زن و دختر کورد در سقز بە زندگی خود ...
0
201612518342582642681

هەنگاو: یک دختر جوان اهل شنو (اشنویە) بە دلیل مشکلات اجتماعی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، امروز سەشنبە ٧ دی‌ماه، یک دختر ...
0
1394071820151010102243719

هەنگاو: در ادامە خودکشی زنان کورد طی هفتە گذشتە دو زن در کامیاران از طریق خودسوزی بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، ...
0