زنان

زنان

286068-09c7a2df6ac0cc631df9e74e7caa84b8

هەنگاو: افسانە بایزدی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یزد، با نوشتن نامەای بە علی خامنەای پردە از تجاوز بە زندانیان سیاسی برداشت. افسانە بایزدی بە دلیل نوشتن ...
0
4193031_324

هەنگاو: یک دختر جوان پس از آنکە از سوی پدرش از ادامە تحصیل محروم شد، اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، شب گذشتە ٢٠ اسفندماه، (شیوا پژدم) ...
0
download-11

هەنگاو: هم‌زمان با ٨ مارس روز جهانی زنان، یک کودک ١٠ سالە  کورد در تکاب بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، شب گذشتە ١٨ اسفندماه، یک ...
0
farsi

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو) بە مناسبت فرارسیدن ٨ مارس (رز جهانی زنان) گزارشی را تحت عنوان (از مارس تا مارس) منتشر و آن را تقدیم بە زندانیان ...
0
1

هەنگاو: در فاصلە زمانی مارس ٢٠١٦ تا مارس ٢٠١٧، خودکشی ٦٠ زن و دختر کورد در کوردستان بە ثبت رسیدە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە ...
0
26908

هەنگاو: یک زن کورد به دلیل بی توجهی پزشکان بیمارستان کوثر ارومیه، دچار خونریزی داخلی شدە و جان باخت. به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، نافیە داوتی، روز ...
0
25220171553600_ImageTh

هەنگاو: یک زن میان سال در شهر شنو (اشنویە) خود را بە آتش کشید و جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز پنج‌شنبە ٥ اسفند‌ماه، یک زن ٤٥ سالە ...
0
1212

هەنگاو: نبود امکانات و بی توجهی کادر درمانی، مرگ یک مادر کورد پس از سزارین را در پی داشت. به گزارش رسیدە به وب‌سایت حقوق بشری هنگاو، روز ...
0
222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
111

هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت ...
0