خبرها

خبرها

222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
download

هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل ...
0
111

هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت ...
0
139502140922282347626354_sZ8oXxw.jpg.885x520_q85_box-0,43,800,512_crop_detail_upscale

هەنگاو: دو شهروند کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) اعدام شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان دیزل‌آباد کرمانشان ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: ماشین اعدام حکومت ایران اینبار جان دو جوان لور را گرفت. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی خرم‌‌آباد بە ...
0
16831005_10206490151692538_7724983270300449986_n

هەنگاو: پس از نزدیک بە ٣ ماه بازداشت، مهندس صابر نادری با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، امروز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، مهندس صابر ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0
591634-a7dd666d3fc16ca248345e6d0fc7a1ab

هەنگاو: خانوادەی فهیم کریمی رکن‌آبادی زندانی سیاسی کورد کە در زندان ارومیە بەطرز مشکوکی جان سپرد بە گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نامە نوشتە ...
0
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
mandegar-3220

هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ...
0