اعدام مواد مخدر

اعدام مواد مخدر

edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە ١٣٨ شهروند کورد در زندان‌‌های ایران اعدام شدەاند کە وب‌سایت (هەنگاو) برای آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر در این زمینە، هویت و مشخصات ...
0
peine-de-mort-koweit

هەنگاو: از ٢٢ زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی همدان ١٧ زندانی کورد هستند. برپایە گزاش(هەنگاو)، این  زندانیان حکم اعدامشان بە تایید رسیدە و اجرای حکم آنها ...
0
13604

هەنگاو: در ادامە اعدام شهروندان کورد، حکم اعدام دو شهروند دیگر در زندا‌ن خوی بە اجرا در آمد. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ٢٣ اسفندماه،حکم اعدام دو زندانی ...
0
133402-79a112c7b256090fea55c0e0933623c6

هەنگاو: در ادامە موج اعدام شهروندان کورد در زندان‌های ایران، حکم اعدام یک شهروند دیگر کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) بە اجرا در آمد. برپایە گزارش (هەنگاو)، ...
0
850646-0860f43ff4ec6c962f19d293d51c1218

هەنگاو: حکم اعدام چهار شهروند در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد کە ٣ تن از آنها کورد بودند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه امروز سەشنبە ٢٤ اسفند‌ماه، ...
0
441

هەنگاو:  حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان ارومیە بە اجرا در آمد کە یکی از آنها یک پیرمرد ٦٣ سالە بود. برپایە گزارش (هەنگاو)، سحرگاه امروز دوشنبە ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: زندان ارومیە کە بە قتلگاه زندانیان کورد معروف می‌باشد، امروز نیز شاهد اعدام دو شهروند کورد بود. برپایە گزارش(هەنگاو) ، سحرگاه امروز جمعە ١٣ اسفند‌ماه، حکم اعدام ...
0
139502140922282347626354_sZ8oXxw.jpg.885x520_q85_box-0,43,800,512_crop_detail_upscale

هەنگاو: دو شهروند کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) اعدام شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان دیزل‌آباد کرمانشان ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: ماشین اعدام حکومت ایران اینبار جان دو جوان لور را گرفت. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی خرم‌‌آباد بە ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0