اعدام

اعدام

139502140922282347626354_sZ8oXxw.jpg.885x520_q85_box-0,43,800,512_crop_detail_upscale

هەنگاو: دو شهروند کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) اعدام شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان دیزل‌آباد کرمانشان ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: ماشین اعدام حکومت ایران اینبار جان دو جوان لور را گرفت. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی خرم‌‌آباد بە ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
ورد خوراسان

هەنگاو: در ادامە اعدام ‌های حکومت ایران طی چند روز گذشتە، یک شهروند کورد خراسانی اعدام شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگا امروز پنج‌شنبە  ٢٨ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک ...
0
3_1inJ3OW.jpg.885x520_q85_box-0,56,696,464_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان مرکزی ماکو بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٣ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک شهروند کود ...
0
ed 2

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
1

هەنگاو : هدایت عبداللە‌پوور زندانی سیاسی کورد محکوم بە اعدام، بە مدت ٨ روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش”هەنگاو”، هددایت عبداللە‌پور فرزند ابوبکر ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
17302_Fotor-765x510

هەنگاو:  وب‌سایت “هەنگاو” هویت افراد پشت پردە صدور احکام سنگین برای بازداشتی‌های “قرەسەقەل” شنو (اشنویە) را افشا می‌کند. برپایە گزارش “هەنگاو” ، ٧ شهروند کورد اهل شنو کە چندی ...
0