آمار

آمار

28290

هەنگاو: یک دختر جوان اهل یکی از روستاهای سنە (سنندج) با اسلحە بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز سەشنبە ٢٨ دی‌ماه، یک دختر جوان اهل ...
0
edam-e1438776353335

هەنگاو: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از  مسئولین ایرانی خواست تا اعدام نوجوان کورد سجاد سنجری را متوقف نمایند. برپایە گزارش “هەنگاو”، “روپرت کلویل” سخنگوی کمیساریای عالی ...
0
plpl

هەنگاو:  حکم اعدام دو شهروند اهل شهرهای جوانرود و سقز در زندان دیزل‌آباد کرماشان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٢٥ دی‌ماه، حکم اعدام دو ...
0
photo_2017-01-15_06-28-46

هەنگاو: در ادامە موج اعدام زندانیان در زندان‌های ایران، حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان همدان بە اجرا در آمد. بر پایە گزارش “هەنگاو” ، روز پنج‌شنبە ...
0
a1

هەنگاو: طی سالی کە گذشت دادگاه‌های حکومت ایران برای فعالین سیاسی، مدنی، کارگری و مذهبی کورد نزدیک بە ٣ قرن حبس صدور و ٧ فعال سیاسی و مذهبی ...
0
139407131725347006243774

هەنگاو: از ابتدای سال جاری در شهر قصرشیرین استان کرماشان ١١ شهروند بە دلیل انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو” و بە نقل از ...
0
c1

هەنگاو: در سال ٢٠١٦ حداقل ١٥ شهروند مدنی کورد کە ٥ تن از آنها زن وبدەاند توسط نیروهای نظامی و امنیتی ژریم ایران بە قتل رسیدە  و یا ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی حدعقل ١٠٩ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند و بەطور متوسط هر ماه ١٠ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند. ...
0
photo_2017-01-08_19-06-58

هەنگاو: یک زن جوان در شنو “اشنویە” اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، عصر امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه، ...
0
farsi-raport

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی ماهانە کشتە شدن ٥ کولبر و زخمی شدن ٤ کولبر در کوردستان بە ثبت رسیدە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە ...
0