آمار

آمار

mandegar-3220

هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ...
0
ورد خوراسان

هەنگاو: در ادامە اعدام ‌های حکومت ایران طی چند روز گذشتە، یک شهروند کورد خراسانی اعدام شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگا امروز پنج‌شنبە  ٢٨ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک ...
0
3_1inJ3OW.jpg.885x520_q85_box-0,56,696,464_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان مرکزی ماکو بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٣ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک شهروند کود ...
0
kolber

هەنگاو: طی ماه ژانویە امسال، ٢١ کولبر کورد در حین کولبری جانشان را از دست دادە و یا زخمی شدەاند کە نسبت بە مدت مشابه سال گذشتە ٢٠ ...
0
ed 2

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
g 11

هەنگاو:  وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد در گزارشی تحت عنوان  “روز شمار  بازداشت شهروندان کورد”  جهت برجستە نمایی موارد نقض حقوق بشر در کوردستان، در پایان ...
0
b 2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید.   با استناد بە ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
payman karami

هەنگاو: با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت ایران بە یک کولبر کورد آمار کشتە و زخمی شدن کولبران کورد طی هفتە جاری بە ١٤ مورد رسید. برپایە گزارش ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد خراسانی در زندان مرکزی اراک بە اجرا درآمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٦ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کە یکی از ...
0