٢٢1

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە (٢٥ مهرماه/ ١٧ اکتبر)، یک زن جوان اهل موچش و ساکن شهر سنە باهویت ”سونیا عطایی“خود را در پارک آبیدر حلق آویز کردە است.

بە گفتە یک منبع موثق این زن جوان بە دلیل مشکلات روحی اقدام بە خودکشی کردە است.

از سوی دیگر و روز چهارشنبە (٢٦ مهرماه/ ١٨ اکتبر)، یک زن ٣٥ سالە با هویت (آرزو قبادی)  با خوردن ١٥٠ قرص بە زندگی خود پایان داد.

این زن کە دکتر بودە است دوبار ازدواج کردە و مادر یک فرزند سە سالە می باشد.

آرزو قوبادی بە دلیل مشکلات روانی کە پس از مرگ همسر اولش در یک حادثە رانندگی دچار شدە بود اقدام بە خودکشی کردە است.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر