پشتیوان موعین

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز سردشت، یک کولبر کورد را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ١٩ شب شنبە (٢٩ مهرماه / ٢١ اکتبر)نیروهای هنگ مرزی ایران در اطراف روستای بیتوش سردشت بە سوی دستەای از کولبران کورد شلیک کردند.

خبرنگار ؛هەنگاو“ در شهر سردشت اعلام کرد کە در اثر شلیک مستقیم این نیروهای یک کولبر با هویت ”پشتیوان معین“  فرزند رحمان مورد هدف قرار گرفتە و جانش را از دست دادە است.

این کولبر ٢٤ سالە اهل روستای ”گەولان“ سردشت می باشد.

بە گفتە یک منبع موثق، این کولبر جوان با دو گلولە از ناحیە سر مورد هدف قرار گرفتە و در دم جان دادە است.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر