کامران موسی زادە

هەنگاو: دو شهروند کورد اهل شنو (اشنویە) از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە زندان محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٣ مهرماه، ”فخرالدین اسریسی“ و ”کامران موسی زادە“ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو  هر کدام بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این دو شهروند کورد بە اتهام ”همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بە زندان محکوم شدە است.

این دو جوان کورد روز پنجشنبە ١٦ مردادماه امسال از سوی نیروهای دارە اطلاعات شنو بە اتهام همکاری با احزاب اپوزسیون کورد حکومت ایران بازداشت شدە بودند.

هم اکنون کامران بە بند ٣ و فخرالدین نیز بە بند ٤ کە بند زندانیان جرائم عادی می باشند منتقل و نگهداری می شوند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر