2017-07-29 08.45.03

هەنگاو: طی سە هفتە آغازین فصل پاییز حداقل ٦ کولبر کورد کشتە و زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە (٢١ مهرماه/ ١٣ اکتبر) نیروهای مسلح ایران در ماکو بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کورد شلیک و رانندە آن را زخمی کردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر ماکو اعلام کرد کە بر اثر شلیک مستقیم این نیروها رانندە اتومبیل مورد هدف قرار دادە شدە با هویت ”جادر احمدپور“ بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع نیروهای مسلح ایران اتومبیل و بار این اتومبیل را نیز مصادرە و با خود بردەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، از آغاز فصل پاییز تاکنون ٢ کولبر و کاسبکار کورد در شهرهای سردشت، سقز، پیرانشهر، ماکو، شنو (اشنویە) و نوسود با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران كشتە شدە و ٤ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر