photo_2017-05-10_22-58-25

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در مرز پیرانشهر منجر بە زخمی شدن یک کولبر دیگر شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز سەشنبە ١٨ مهرماه، شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران منجر بە زخمی شدن یک کولبر ٣٧ سالە با هویت (علی . ت) شد.

این کولبر کورد در محلی بە نام (کانی خدا) از سوی نیروهای مسلح ایران از ناحیە سر مورد هدف قرار گرفتە شدە است.

این کولبر دارای زن و فرزند و اهل پیرانشهر بودە و اکنون در یکی از مراکز درمانی این شهر تحت مراقبت های پزشکی می باشد.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر