٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“ طی بازە زمانی ١٠ اکتبر ٢٠١٦ تا ١٠ اکتبر ٢٠١٧ جمعا حکم اعدام ١٣٥ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

اجرای اعدام بر حسب استان ها

بر طبق این گزارش ٦٢ شهروند  کورد در استان ارومیە اعدام شدەاند کە معادل ٤٦٪ کل اعدامی ها می باشد، همچنین ٢٥ شهروند از استان لرستان معادل ١٨٪، ١٦ شهروند اهل استان کرماشان (کرمانشاه) معادل ١٢٪، ١٢ شهروند اهل ستان سنە (سنندج) معادل ١٢٪ ، ٨ شهروند اهل استان ایلام معادل ٦٪، ٧ شهروند کورد در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی معادل ٥٪ و یک شهروند کورد اهل استان قزوین معادل ١٪  بودەاند.

نمودار ١

١ق

اتهام اعدام شدەها

طی این مدت دو زندانی سیاسی و عقیدتی اعدام شدەاند و همچنین ٩٦ شهروند بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ٣١ شهروند بە اتهام قتل عمد، ٣ شهروند بە اتهام سرقت مسلحانە و ٣ شهروند نیز بە اتهام  تجاوز بە عنف از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام و حکم اعدام آنها بە اجرا در آمدە است.

نمودار ٢

٢ق

چگونگی اعدام

از این تعداد ٨ نفر در ملاء عام و ١٢٧ تن در زندان های ایران اعدام شدەاند و بیشترین حکم اعدام در زندان های ارومیە، خرم آباد، کرماشان و کرج بە اجرا در آمدە است.

همچنین ١٣٣ نفر از شهروندان اعدام شدە مرد و ٢ شهروند نیز زن و اهل شهرهای ارومیە و قوچان بودەاند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر