18634

هەنگاو: یک زن جوان بە دلیل اختلاف با شوهر اقدام بە خودسوزی و جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە ١٥ مهرماه، یک زن جوان ساکن صاحب با هویت ” فرمیسک احمد زادە“، اقدام بە خودسوزی و جانش را از دست داد.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر صاحب اعلام کرد کە این زن ٣٥ سالە بە دلیل اختلاف با همسرش اقدام بە خودسوزی کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی بیست روز گذشتە ٦ زن و دختر کورد در کوردستان اقدام بە خودکشی کردەاند کە ٣ مورد آنها از طریق خودسوزی بە زندگی خود خاتمە دادەاند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر