ن

هەنگاو: علی رغم احراز عمدی بودن آتش زند یک منزل نیمەکارە توسط کارمندان شهرداری کە منجر بە مرگ یک کارگر جوان شد، متهمین این پروندە آزاد شدەاند.

بپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٦ شهریور ماه، بازسازی صحنه قتل  سیدمصلح حسینی  با حضور قاضی، بازپرس، وکیل و حضور نیروهای انتظامی در محل وقوع جنایت انجام شد.

روز پنجشنبە ٢ شهریورماه، نیروهای مسلح شهرداری سنە (سنندج) در کوچە ”لالە“ میدان نبوت با بنزین خانە تازە ساخت یک شهروند کورد را بە آتش کشیدەاند.

مسلح حسینی کە جوشکار بودە در پی این اقدام و بە آتش کشیدن خانە تازە ساخت از سوی نیروهای شهرداری دچار ٧٠٪ سوختگی شدە بود کە روز دوشنبە ٦ شهریورماه پس از ٤ روز در یکی از مرکز درمانی تبریز جانش را از دست داد.

٩ نفر از متهمین این پروندە پس از حادثە از سوی نیروهای نظامی بازداشت شدند، این ٩ نفر  کە هویت آنها نزد“هەنگاو” محفوظ می باشد طی روزهای گذشتە و با تودیع وثیقە از زندان آزاد شدەاند.

یکی از اعضای خانوادە مسلح حسینی بە “هەنگاو” اعلام کرد کە ما خواهان اشد مجازات برای عاملین این جنایت هستیم .

ممم

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر