اعدام اجتماعی

اعدام اجتماعی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند. با استناد بە ...
۰
peine-de-mort-koweit

هەنگاو: طی ٦ ماه نخست امسال بە شیـوەای متوسط هر ماه حکم اعدام ١٠ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است. با استناد بە ...
۰
962.jpg.885x520_q85_box-0,28,640,404_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام دو شهروند دیگر کورد در استان لرستان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ و بە نقل از ”هرانا“، روز ...
۰
١

هەنگاو: طی دو هفتە گذشتە حکم اعدام ٤ شهروند کورد در ملاء عام بە اجرا در آمدە است. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، سحرگاه امروز ...
۰
310125-ff8a7d615f058c0f940053185861c043

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل سلماس در ملاء عام بە اجرا در آمد. طبق گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو” و بە نقل ایسنا، صبح امروز ...
۰
2571381

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در شهر اسلام آباد استان کرماشان (کرمانشاه) بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، سحرگاه امروز سەشنبە ...
۰
1801

هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت از دە سال پیش در زندان ارومیە محبوس و در انتظار اجرای حکم اعدام می باشد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در شهر ایلام و در ملاء عام بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، بامداد امروز سەشنبە ...
۰
627

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان مرکزی خرم آباد بە اجرا در آمد. برپایە گزارش ”هەنگاو“ و بە نقل از ”هرانا“، روز چهارشنبە ٨ شهریور ماه، ...
۰