اعدام سیاسی

اعدام سیاسی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند. با استناد بە ...
۰
peine-de-mort-koweit

هەنگاو: طی ٦ ماه نخست امسال بە شیـوەای متوسط هر ماه حکم اعدام ١٠ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است. با استناد بە ...
۰
IMG08474598

هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی شهر سنندج بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، سحرگاه امروز چهارشنبە ١١ مردادماه، حکم اعدام ...
۰
ەدا

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در زندان سنندج جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“ ، صبح روز دوشنبە ...
۰
Hemen-Mostafayee_F

هەنگاو: پس از انتشار احتمال اعدام یک زندانی سیاسی کورد در زندان مرکزی سنە (سنندج) تجمع اعتراضی مردم و فعالین مدنی این شهر منجر بە توقف موقت این ...
۰
kamal-hasan-ramazan

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل غرب کوردستان (کوردستان سوریە) از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شد. برپایە گزارش (هەنگاو) و بە نقل از (شبکە حقوق ...
۰
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە ١٣٨ شهروند کورد در زندان‌‌های ایران اعدام شدەاند کە وب‌سایت (هەنگاو) برای آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر در این زمینە، هویت و مشخصات ...
۰
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
۰
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
۰