اعدام زنان

اعدام زنان

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند. با استناد بە ...
۰
peine-de-mort-koweit

هەنگاو: طی ٦ ماه نخست امسال بە شیـوەای متوسط هر ماه حکم اعدام ١٠ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است. با استناد بە ...
۰
IMG08474598

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی ١٠٠ شهروند در زندان‌های ایران اعدام شدەاند کە ٢٥ نفر از آنها از شهروندان کرد بودەاند. با استناد بە آما بە ثبت رسیدە ...
۰
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە ١٣٨ شهروند کورد در زندان‌‌های ایران اعدام شدەاند کە وب‌سایت (هەنگاو) برای آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر در این زمینە، هویت و مشخصات ...
۰
3_1inj3ow-jpg-885x520_q85_box-056696464_crop_detail_upscale

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل شهرستان میاندوآب استان ارومیە در زندان مرکزی ارومیە اعدام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز چهارشنبە ٢٢ دی‌ماه، حکم اعدام ...
۰
kjl

هەنگاو: یک زن کورد محکوم بە اعدام در زندان ارومیە جانش را از دست داد. بر پایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز جمعە ٣٠ ...
۰