زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
ثق

هەنگاو:  دادگاهی در ایلام یک شاعر اهل این شهر را بە اتهام جرم سیاسی بە ٥ سال حبس محکوم کرد. بر طبق گزارشارت منتشر شدە و بە نقل ...
۰
Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM

هەنگاو: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیەای خواهان آزادی بدون قید و شرط محمد نظری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد. عفو بین ...
۰
Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM

هەنگاو: محمد نظری، زندانی سیاسی اعتصابی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در هشتاد و یکمین مین روز اعتصاب غذایش با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی ...
۰
57484528

هەنگاو: یک دانشجوی اهل کرماشان (کرمانشاه) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ و بە نقل از ”ماف نیوز“، روز ...
۰
کامران موسی زادە

هەنگاو: دو شهروند کورد اهل شنو (اشنویە) از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە زندان محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٣ ...
۰
Untitled

هەنگاو: دو تن دیگر از بازداشت شدگان روستای ”میراو“ شهر سنە (سنندج) با تودیع وثیقە از زندان آزاد شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ دو ...
۰
Screen Shot 2017-10-13 at 12.01.24 AM

هەنگاو: یکی از جوانان روستای تنگیسر توسط نیروهای امنیتی کامیاران بازداشت شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە ١٨ مهرماه، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران ...
۰
22382408_1690124181040378_5511896041689984130_o

هەنگاو: از سرنوشت یکی از بازداشت شدگان مهاباد هیچ اطلاعی در دست نمی باشد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، عبدالرحمن ابراهیمی معروف بە امیر، روز ...
۰
رامین

هەنگاو: خانوادە رامین حسین پناهی برای دومین بار نامەای را خطاب بە سازمان های حقوق بشری منتشر و از بی اطلاعی نسبت بە سرنوشت فرزندشان ابراز نگرانی کردند. ...
۰