زنان

زنان

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٢٢1

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰
روناک

هەنگاو: روناک آقایی از بازداشت شدگان مهاباد پس از دو هفتە و با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰
18634

هەنگاو: یک زن جوان بە دلیل اختلاف با شوهر اقدام بە خودسوزی و جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە ...
۰
Screen Shot 2017-10-05 at 9.34.47 PM

هەنگاو: در ادامەی موج بازداشت های اخیر مردم کوردستان بە جرم ابراز شادمانی ، حداقل ٦ زن کورد بازداشت شدەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در ...
۰
Screen Shot 2017-10-04 at 7.35.37 PM

هەنگاو: پس از برگزاری همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم کوردستان و شادی خودشو مردم سقز، دەها شهروند اهل این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند و از سرنوشت ...
۰
خۆ

هەنگاو: یکی از دختران عشایر منطقە دالاهو در روانسر بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز چهارشنبە ١٢ مهرماه، یک ...
۰
1پارمئدا

هەنگاو: یک دختر ٤ ماهە در یکی از بیمارستان های شهر سنە بە دلیل سهل انگاری کادر درمانی جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان ...
۰
سنە

هەنگاو: طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ایران صدها شهروند کورد را بازداشت کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە حداقل ٧٠٠ شهروند کورد از ...
۰
Mahabad-Prison_Fotor.jpg.885x520_q85_box-0,20,600,373_crop_detail_upscale

هەنگاو: طی روزهای گذشتە بیش از ٣٠ شهروند مهابادی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق ...
۰