كارگری

كارگری

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
ننن

هەنگاو: یک کارگر اهل جوانرود بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰
70c0e7e2af0d

هەنگاو: دو کارگر کورد در یکی از روستاهای شهر بیجار در حین کار و بە دلیل ریزش چاه جانشان را از دست دادند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان ...
۰
sqz

هەنگاو: دو کارگر اهل سقز در دو حادثە جداگانە جانشان را از دست دادند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە ١٠ مهرماه،  بر اثر ...
۰
ن

هەنگاو: علی رغم احراز عمدی بودن آتش زند یک منزل نیمەکارە توسط کارمندان شهرداری کە منجر بە مرگ یک کارگر جوان شد، متهمین این پروندە آزاد شدەاند. بپایە ...
۰
2017-09-18 سلاسل

هەنگاو: یک کارگر کورد در حین کار دچار برق گرفتگی شدە و جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، شب دوشنبە ٢٧ ...
۰
کارگر

هەنگاو: یک کارگر کورد پس از دە سال کارگری در تهران خود را حلق آویز کرد. طی دو ماه گذشتە ٤ کارگر کورد در تهران خودکشی کردەاند. برپایە ...
۰
انوار

هەنگاو: یک کارگر کورد در حین کار و بە دلیل واژگون شدن تراکتور جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز چهارشبە ...
۰
Screen Shot 2017-09-06 at 5.47.34 PM

هەنگاو: دومین زن قربانی آتش سوزی در کورە آجرپزی شبستر جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، امروز چهارشنبە ١٥ شهریور ماه، ...
۰
pppp

هەنگاو: دختر١٤سالەی کارگر پس از چند روز مقابلە با مرگ، در بیمارستان درگذشت. بنا بر اخبار رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز یکشنبە دوازدهم شهریور ماه، “سوزان ...
۰