آمار

آمار

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
2017-10-11 13.47.36

هەنگاو: انفجار مین در شهرهای قصرشیرین و دهلران دو قربانی گرفت و با احتساب این دومورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند در کوردستان بە دلیل انفجار مین قربانی ...
۰
ننن

هەنگاو: یک کارگر اهل جوانرود بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰
2017-07-29 08.45.03

هەنگاو: طی سە هفتە آغازین فصل پاییز حداقل ٦ کولبر کورد کشتە و زخمی شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە (٢١ مهرماه/ ١٣ ...
۰
نجمەدین قادری بانە copy

هەنگاو: انفجار مین در مناطق مرزی شهر بانە منجر بە قطع پای یک جوان کورد شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە ٢٠ مهرماه ...
۰
٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند. با استناد بە ...
۰
18634

هەنگاو: یک زن جوان بە دلیل اختلاف با شوهر اقدام بە خودسوزی و جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە ...
۰
Screen Shot 2017-10-05 at 9.34.47 PM

هەنگاو: در ادامەی موج بازداشت های اخیر مردم کوردستان بە جرم ابراز شادمانی ، حداقل ٦ زن کورد بازداشت شدەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در ...
۰
Screen Shot 2017-10-04 at 7.35.37 PM

هەنگاو: پس از برگزاری همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم کوردستان و شادی خودشو مردم سقز، دەها شهروند اهل این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند و از سرنوشت ...
۰
سنە

هەنگاو: طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ایران صدها شهروند کورد را بازداشت کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە حداقل ٧٠٠ شهروند کورد از ...
۰