خودكشی زنان

خودكشی زنان

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٢٢1

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰
18634

هەنگاو: یک زن جوان بە دلیل اختلاف با شوهر اقدام بە خودسوزی و جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە ...
۰
خۆ

هەنگاو: یکی از دختران عشایر منطقە دالاهو در روانسر بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز چهارشنبە ١٢ مهرماه، یک ...
۰
311955

هەنگاو: یک زن کورد ساکن روانسر پس از کشتن کودک ٣ سالەاش خود را نیز حلق آویز کرد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە ...
۰
ژ

هەنگاو: یک دختر جوان در شهر سقز خود را حلق آویز و بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، شب گذشتە ٢٣ ...
۰
753571-c9dabbf6078f952e6682c5c42f889b36

هەنگاو: طی دو روز گذشتە دو زن در شهرهای دهگلان و روانسر اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
خو

هەنگاو: یک زن جوان در شهر بوکان بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە ٧ شهریور ...
۰
bane1

هەنگاو: یک دختر جوان اهل بانە از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٥ ...
۰
311955

هەنگاو: یک زن و یک مرد جوانرودی بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، ظهر امروز  شنبە ٢٨ ...
۰