زندانیان عقیدتی

زندانیان عقیدتی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
سجن-زاهدان

هەنگاو: یکی از زندانیان کورد محکوم بە اعدام در پی انتقال بە قرنطینە زندان زاهدان دست ەب اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
442426-f902d19668e6e62b442969e85b6d6cfc

هەنگاو: نیروهای امنیتی ایران یک شهروند کورد ساکن مهاباد را بازداشت و بە مکان نامعینی منتقل کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز چهارشنبە ٨ ...
۰
23619

هەنگاو: نیروهای امنیتی ایران طی روزهای گذشتە ٥ شهروند کورد اهل روانسر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
Untitled

هەنگاو: طی ماه گذشتە حداقل ٤٩ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند . بە طور متوسط هر دو روز سە شهروند کورد بازداشت شدەاند. با استناد ...
۰
9609_139

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در تکاب سە شهروند کورد را بازداشت کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە ٢٤ مردادماه، نیروهای امنیتی حکومت ...
۰
12

هەنگاو: احتمال اجرای حکم اعدام زندانی عقیدتی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج قریب الوقوع می باشد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”،  سید جمال ...
۰
زندان

هەنگاو: یکی از زندانیان  کورد محبوس در زندان رجایی شهر کە بە اعدام محکوم شدە، بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
hokm

هەنگاو: سە شهروند اهل شهر اشنویە بە اتهام فعالیت مذهبی جمعا بە ١٥ سال حبس تعزیری محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، سە شهروند اهل اشنویە کە ...
۰

هەنگاو: سرنوشت یک شهروند مهابادی پس از ١ سال از بازداشت هنوز در هالەای از ابهام می‌باشد. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، یک شهروند اهل مهاباد با هویت “شورش آینە ...
۰