احكام صادره

احكام صادره

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
ثق

هەنگاو:  دادگاهی در ایلام یک شاعر اهل این شهر را بە اتهام جرم سیاسی بە ٥ سال حبس محکوم کرد. بر طبق گزارشارت منتشر شدە و بە نقل ...
۰
کامران موسی زادە

هەنگاو: دو شهروند کورد اهل شنو (اشنویە) از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە زندان محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٣ ...
۰
emruzonline-5783ebd3eb9167.27052939

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل شمال کوردستان (تبعە ترکیە) از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم گردید. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“ ...
۰
ن

هەنگاو: علی رغم احراز عمدی بودن آتش زند یک منزل نیمەکارە توسط کارمندان شهرداری کە منجر بە مرگ یک کارگر جوان شد، متهمین این پروندە آزاد شدەاند. بپایە ...
۰
Moxttar-Asadi_Fotor

هەنگاو: یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان بعد از مراجعه به دادسرای شهید مقدس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بە گزارش “هەنگاو” و بە نقل ...
۰
Screen Shot 2017-09-16 at 8.33.13 PM

هەنگاو: هویت یک زن کورد کە بە حبس ابد محکوم شدە است برای اولین بار از سوی ”هەنگاو“ احراز شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ ...
۰
prison4

هەنگاو: یک زن کورد کە هم اکنون در زندان مرکزی سنە (سنندج) محبوس می باشد بە خاطر همدستی در یک قتل بە ١٨ سال حبس محکوم شدە است. ...
۰
کحرماسهان-1

هەنگاو: پنج شهروند بازداشت شدە اهل کرماشان (کرمانشاه) پس از دادگاهی شدن بە زندان دیزل آباد این شهر منتقل شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
733046

هەنگاو: یک دانشجوی کورد اهل شنو (اشنویە) بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بە زندان محکوم شد. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو” و بە نقل از ...
۰