زنان زندانی

زنان زندانی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
روناک

هەنگاو: روناک آقایی از بازداشت شدگان مهاباد پس از دو هفتە و با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰
Screen Shot 2017-10-05 at 9.34.47 PM

هەنگاو: در ادامەی موج بازداشت های اخیر مردم کوردستان بە جرم ابراز شادمانی ، حداقل ٦ زن کورد بازداشت شدەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در ...
۰
سنە

هەنگاو: طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ایران صدها شهروند کورد را بازداشت کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە حداقل ٧٠٠ شهروند کورد از ...
۰
seqz

هەنگاو: طی روزهای گذشتە بیش از ١٠٠ شهروند اهل سقز از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی روزهای ...
۰
سنەسنە

هەنگاو: بازداشت های گستردە در شهرهای کوردستان ادامە دارد و در شهر سنە نیروهای امنیتی تعداد زیادی از جوانان این شهر را بازداشت کردەاند. هویت احراز شدە ٢٧ ...
۰
سنە

هەنگاو: پس از آمدن مردم کوردستان بە خیابان ها و ابراز خوشحالی نسبت بە موفقیت همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم ، نیروهای امنیتی اقدام بە بازداشت دەهها شهروند ...
۰
prison4

هەنگاو: یک زن کورد کە هم اکنون در زندان مرکزی سنە (سنندج) محبوس می باشد بە خاطر همدستی در یک قتل بە ١٨ سال حبس محکوم شدە است. ...
۰
Untitled

هەنگاو: طی ماه گذشتە حداقل ٤٩ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند . بە طور متوسط هر دو روز سە شهروند کورد بازداشت شدەاند. با استناد ...
۰
زینب-جلالیان-765x510-660x330

هەنگاو:  سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای، نسبت بە  وضعیت سلامتی زینب جلالیان، زندانی سیاسی کورد  که حبس ابد را در زندان خوی می گذراند، ابراز ...
۰